Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok

 

Základná škola Čičava, Čičava 34, 093 01

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

Úvod

Práva dieťaťa ............................................................................................................

Čl. 1 Práva žiakov .......................................................................................................  4

Čl. 2 Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka) ......................................  5

Čl. 3 Povinnosti pedagogických pracovníkov ..............................................................  6

Čl. 4 Príchod žiakov do školy ......................................................................................  7

Čl. 5 Dochádzka žiakov do školy .................................................................................  8

Čl. 6 Správanie sa žiakov na vyučovaní .......................................................................  9

Čl. 7 Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební .................................... 11

Čl. 8 Odchod žiakov zo školy ...................................................................................... 11

Čl. 9 Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb

a školského dvora ....................................................................................... .............. 11

Čl. 10 Starostlivosť o svoj vzhľad ..............................................................................  12

Čl. 11 Stravovanie a správanie sa v školskej jedálni ..................................................  12

Čl. 12 Povinnosti týždenníkov...................................................................................   13

Čl. 13 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí .... 13

Čl. 14 Opatrenia proti šikanovaniu ............................................................................  14

Čl. 15 Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch ...........................................   17

Čl. 16 Výchovné opatrenie ........................................................................................  18

Čl. 17 Hodnotenie a klasifikácia správania ...............................................................   21

Čl. 18 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských

akciách........................................................................................................................ 22

Čl. 19 Zamestnanci školy ............................................................................................ 23

Čl. 20 Záverečné ustanovenie ..................................................................................... 23

PRÍLOHY

 

Milí žiaci,

každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Ako sa máte správať v triede, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch počas vyučovania, pri školských podujatiach a na verejnosti, ako by ste sa mali správať voči ostatným, to hovorí Školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť obdobie povinnej školskej dochádzky.

Majte vždy na pamäti tri P – Pozdrav, Popros, Poďakuj.

Nebuďte slepí k svojmu okoliu, kde je treba, pomôžte, napomeňte, privolajte pomoc. Ak necháte niekoho ubližovať iným, ničiť veci ostatných bez toho, aby ste čokoľvek urobili, môže sa to stať i vám.

Školský poriadok stanovuje základné pravidlá vzájomného spolužitia v škole. Práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy. Upravuje prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky pre bezpečnosť, ochranu zdravia žiakov, ochranu žiakov pred diskrimináciou a sociálne patologickými javmi. Upravuje podmienky pre zaobchádzanie s majetkom školy žiakmi. Stanovuje pravidlá pre hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov a správania

sa žiakov, vrátane výchovných opatrení. Vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa, platnej príslušnej legislatívy. Pravidlá vzájomných vzťahov a správania sú rozvíjané v rámci jednotlivých tried, žiaci ich spoločne s učiteľmi aktívne vytvárajú, diskutujú o nich, hodnotia ich a upravujú. Školský poriadok dopĺňajú prevádzkové poriadky pre ostatné priestory školy.

Úvod

1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

7. Právo na prednostnú ochranu a život.

8. Pravo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

Práva dieťaťa

Čl. 1 Práva žiakov

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na vzdelávanie.

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.

4. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.

5. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.

6. Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych tried, majú právo byť hodnotení podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

7. Žiak 1. až 4. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať komisionálne skúšky.

8. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky.

9. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise i v rozhovore so zamestnancami školy.

10. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

11. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.

12. Žiak má právo zúčastniť sa na činnosti žiackej samosprávy v rámci triedy.

13. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

14. Žiaci majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

15. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu.

16. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania,  zneužívania, krutosti a využívania.

17. Žiak má právo na prestup do inej školy. Prestup do inej školy sa musí prerokovať s rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka; pri prevedení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Ak sa žiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa žiak prevádza, dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.

Čl. 2 Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)

Rodič, zákonný zástupca žiaka má právo:

- žiadať, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súladeso všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania,

- na výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa v predmete náboženská výchova v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

- oboznámiť sa so Školským výchovno-vzdelávacím programom, Školským poriadkom a Smernicou BOZP,

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

- zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

- má právo oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom, ktorý rešpektuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka, ktorý vypracúva škola v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy .

Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný:

- vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovno-vzdelávací proces v škole a na plnenie školských povinností,

- dbať na pravidelnú školskú dochádzku, zabrániť záhaľčivému spôsobu života dieťaťa a dbať na mravnú výchovu a zodpovedný prístup k životu,

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené Školským poriadkom,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 - informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese doložiť dokladmi v súlade so Školským poriadkom,

- neprítomnosť žiaka, ktorý nie je plnoletý, najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlniť; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo rodič, resp. jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára (podrobnejšie rozpísané v Čl.5).

Čl. 3 Povinnosti pedagogických pracovníkov

1. Každý pedagogický pracovník dôsledne dodržiava pracovný poriadok školy.

2. Rešpektuje práva dieťaťa.

3. Každý pedagogický pracovník je povinný informovať zákonného zástupcu dieťaťa o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (§144 ods.1písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

4. Rešpektuje individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.

5. Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, nepopiera mu jeho práva, podáva mu objektívne informácie a rozhovor vedie v duchu spolupráce.

6. Pri hodnotení a klasifikácii dodržiava Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

7. Vo svojom konaní musí postupovať slušne, rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. Má rovnaký prístup ku každému žiakovi pri riešení akejkoľvek situácie a problému.

8. Monitoruje náhle zmeny v správaní sa žiakov, zabezpečuje prevenciu protišikanovaniu a iným sociálno-patologickým javom. Bezodkladne uskutočňuje opatrenia pri ich zistení alebo jeho náznakoch.

9. Dbá na bezpečnosť žiakov, zodpovedá za ich zdravie v priestoroch školy a na školských akciách.

10. Vo vymedzenom čase a priestore čo najzodpovednejšie vykonáva dozor nad žiakmi.

11. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontroluje poriadok v triede, odvedie žiakov do šatní a školskej jedálne.

12. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom zamestnania v zmysle Z.č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. Pedagogickí zamestnanci nesmú používať v zápisoch do žiackych knižiek a iných záznamov hanlivé, znevažujúce a vulgárne slová alebo doslovnú citáciu žiaka s týmito výrazmi.

14. Vedúci záujmových útvarov preberajú zodpovednosť za žiaka, ktorý sa v čase vyučovania

zúčastňuje športovej aktivity (tréning, zápas, turnaj a iné).

Čl. 4 Príchod žiakov do školy

Začiatok vyučovania je ustanovený na 8.00 h.

Hodina Od - Do Prestávka

1. 8.00 – 8.45 10 min

2. 8.55 – 9.40 20 min

3. 10.00 – 10.45 10 min

4. 10.50 – 11.35 10 min

5. 11.45 – 12.30 15 min

6. 12.45 – 13.30 45 min

1. Žiaci do školskej budovy vstupujú o 7:35 h a potom sa premiestňujú do svojich tried, aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti).

Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy, učiteľ budovu školy uzatvorí.

2. Budova školy sa ráno o 8.00 hod. zamyká. Pre žiakov, ktorí prídu po tomto čase, bude budova školy otvorená službukonajúcim zamestnancom po 1. vyučovacej hodine – t.j. o 8.45 hod.

3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.

4. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovený začiatok vstupu do školskej budovy, nesmú sa zdržiavať v budove školy. Ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča, resp. zákonného zástupcu riaditeľ školy. Títo žiaci sa zdržiavajú vo vestibule školy pod dozorom p. upratovačky.

5. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do pridelenej šatne, kde si odloží vrchný odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok a uloží si topánky. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo hlavnú budovu školy.

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch a vodiť do školy a školského areálu zvieratá.

Čl. 5 Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a dochvíľne.

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.

3. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti bez zbytočného odkladu do 24 hodín.

4. Za každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný predložiť hodnoverný doklad alebo písomné ospravedlnenie rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka do troch dní od nástupu do školy. Všetky ospravedlnenky je povinný zapísať alebo nalepiť do žiackej knižky.

5. Neprítomnosť žiaka v škole, môže rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ospravedlniť najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, maximálne jeden krát za mesiac. Na všetky ďalšie vymeškané vyučovacie hodiny škola vyžaduje ospravedlnenie od lekára, súdu, psychológa, polície, ÚPSVaRu a pod. v zmysle §144 ods.10 Z.z. 245/2008.

6. Ak žiak príde na vyučovanie neskoro trikrát, pričom čas jedného meškania neprevýši 15 minút, dostáva 1 neospravedlnenú hodinu za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená.

7. Za neospravedlnené hodiny je žiak potrestaný výchovným opatrením, alebo zníženou známkou zo správania a tiež podaním oznámenia zriaďovateľovi.

UPOZORNENIE:

Počet 16 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v jednom mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky. Počet 60 hodín v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky. Škola podáva oznam zriaďovateľovi, ktorý v zmysle platnej legislatívy dáva podnet na začatie priestupkového konania. Ak dieťa neplní povinnú školskú dochádzku v rozsahu viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín v jednom školskom roku, ide o naplnenie skutkovej podstaty prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, škola podáva oznam na políciu.

Čl. 6 Správanie sa žiakov na vyučovaní

1. Žiak dochádza na vyučovanie a školské podujatia dochvíľne, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.

2. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

5. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú učitelia konajúci dozor.

7. Na vyučovacie hodiny je žiak povinný nosiť si predpísané učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody a iné) môže dostať dve sady učebníc.

8. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto v priebehu vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho.

9. Uvoľňovať žiakov z vyučovania v priebehu vyučovacieho dňa je možné len v sprievode dospelej osoby. Ak to nie je možné, rodič, resp. zákonný zástupca žiaka písomne dopredu doloží svoju žiadosť k samostatnému odchodu žiaka z vyučovania s informáciou o prevzatí zodpovednosti za žiaka po opustení budovy školy.

10. Žiak udržuje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.

11. Žiaci nemôžu manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach.  Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.

12. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje.

Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cennosti a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nezodpovedá za ich odcudzenie, prípadne stratu, taktiež nebude vykonávať žiadne opatrenia.

13. Žiaci počas vyučovania majú zakázané používať mobilné telefóny. Žiaci pred 1.vyučovacou hodinou odovzdajú mobilný telefón vyučujúcemu. Po poslednej vyučovacej hodine si ho preberú. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie a vráti rodičom, ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom. Mobilný telefón môže použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu, Vyhláška MŠVVaŠ SR č.224/2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.320/2008 z.Z. o základnej škole, §20ods. 7.

15. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.224/2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.320/2008 z.Z. o základnej škole, §20ods. 8.

16. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa pozdravia postavením sa a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa taktiež pozdravia postavením sa. Na hodinách TSV, VYV, a písania kontrolných prác žiaci nezdravia.

17. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

18. Na školských vychádzkach, exkurziách, korčuliarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času stretnutia. Žiaci musia dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení.

19. Oslovenie a pozdravy:

a) slušný žiak zdraví všetkých zamestnancov školy,

b) žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán – pani.

20. Žiak má striktný zákaz fyzického, psychického násilia, šikanovania, kyberšikanovania voči spolužiakom a všetkým zamestnancom školy v priestoroch budovy školy, ale aj mimo nej.

Čl. 7 Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

1. Počas malých prestávok žiak bezdôvodne neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyuč. hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.

2. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu v doprovode vyučujúceho.

4. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, desiatuje, riadi sa pokynmi dozorkonajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia a zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 3 min. pred začiatkom tretej vyučovacej hodiny.

5. Žiakom sa zakazuje opúšťať školskú budovu počas vyučovania, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a požívať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze.

6. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým a voči svojim spolužiakom slušne.

7. Je prísne zakázané šikanovanie spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

8. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

9. Žiaci chodia do a z ihriska, odborných učební pod vedením svojich učiteľov.  

Čl. 8 Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia učebňu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatní. Zo šatní idú na obed do ŠJ, alebo opustia školskú budovu.

3. Po každom odchode z triedy sú žiaci povinní upratať svoje miesto.

4. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.

5. Žiaci môžu ísť na obed do ŠJ až po skončení dopoludňajšieho vyučovania.

Čl. 9 Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, prostredie učební, chodieb a školského dvora

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Žiak je povinný uhradiť akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie v plnej miere.

2. Žiak je povinný šetriť elektrickou energiou a vodou.

3. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého zodpovedá za učebnice, učebnétexty, pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu škola poskytla do bezplatného užívania a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

4. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.

5. Ak žiak zistí, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlási triednemu učiteľovi, dozorkonajúcemu učiteľovi alebo vedeniu školy.

6. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu zabezpečujú poverení žiaci s vyučujúcim.

Čl. 10 Starostlivosť o svoj vzhľad

 Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach

oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností.

Čl. 11 Stravovanie a správanie sa v školskej jedálni

1. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý je stravníkom školskej jedálne .

2. Žiak vchádza do ŠJ na obed čistý, bez kabáta, bez školskej tašky.

3. Žiak sa pri výdaji stravy nepredbieha, čaká v rade, rešpektuje pokyny dozorujúceho pedagóga.

4. V jedálni sa snaží byť čo najtichšie, aby nerušil ostatných stravníkov.

5. Bez upozornenia je povinný po sebe zanechať čisté miesto, odniesť použitý riad a zasunúť stoličku. Žiak je povinný zjesť obed v jedálni.

6. Z priestorov školskej jedálne je vynášanie obedov (aj nedojedených) zakázané.

7. Žiak nesmie poškodzovať majetok ŠJ, znehodnotiť a znečistiť jedlo.

8. V prípade nedodržiavania uvedených pokynov a nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť žiak dočasne alebo natrvalo zo školského stravovania vylúčený.

9. Výdaj obedov je počas školského vyučovania od   11:30 do 13:30  hod.

10. V prípade neprítomnosti žiaka v škole je potrebné odhlásiť obed 24 h vopred.

11. Objednaný obed je možné odhlásiť najneskôr deň vopred. V prípade choroby aj telefonicky, najneskôr do 8.00 hod. na telefónom čísle školskej jedálne 0911 834 585.

Čl. 12 Povinnosti týždenníkov

Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok na nasledujúci týždeň.

Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä: utrieť pred vyučovaním tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby, hlásiť neprítomných na každej hodine, oznámiť zástupcovi riaditeľa školy, že po 10 minútach je učiteľ neprítomný na vyučovacej hodine, zaistiť, aby boli otvorené dvere na chodbu počas prestávok, utrieť tabuľu po vyučovaní, uložiť pomôcky na svoje miesto, prekontrolovať uzávery vody, udržiavať estetické prostredie triedy, dbať o starostlivosť o kvety v triede.

Čl. 13 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

1. Žiaci majú prísne zakázané prechovávať, užívať, predávať a poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy).

Taktiež je prísne zakázaná aj ich výroba (vrátane prechovávania surovín na výrobu návykových látok), propagácia a šírenie toxikománie v akejkoľvek podobe.

2. Pri podozrení na prechovávanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok má každý pedagogický pracovník právo prehľadať batožinu alebo školskú tašku buď v škole, alebo pri odchode žiakov na školské podujatie (školský výlet, exkurzia, plavecký výcvik a pod.)

3. Povinnosťou žiaka, pedagogického i nepedagogického zamestnanca je bezodkladne informovať triedneho učiteľa, že žiak fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom i mimoškolskom prostredí. Triedny učiteľ následne informuje sociálneho pedagóga školy.

4. Sociálny pedagóg sa po oznámení diskrétne porozpráva so žiakom. Zisťuje možné problémy, príčiny užívania látok, informuje o škodlivosti a následkoch užívania. Z pohovoru je potom urobený zápis a žiakovi venuje zvýšenú pozornosť v nastávajúcom období.

5. Škola následne predvoláva zákonného zástupcu žiaka, aby s ním viedol pohovor, o ktorom bude vyhotovený písomný záznam.

6. Ak u žiaka nenastane zmena správania, sociálny pedagóg organizuje stretnutie, ktorého sa zúčastnia zákonní zástupcovia žiaka, triedny učiteľ, riaditeľ školy, výchovný poradca, resp. polícia alebo kurátor. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia v zmysle Školského poriadku, Čl. 16. Okrem toho bude odporučená odborná pomoc pediatra, psychiatra, psychológa z CPPPaP.

7. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov (aj v aScAgende) a o zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách , na nástenných novinách, spôsob riešenia zaznamenávať, pravidelne spolupracovať s rodičmi ao výchovných problémoch informovať pedagogickú radu.

Čl. 14 Opatrenia proti šikanovaniu

Opatrenia proti šikanovaniu sú platné v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou 1.septembra 2018

1. Pod pojmom šikanovanie rozumieme :

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašenie iného žiaka,

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

2. Podstatou šikanovania je :

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

3. Šikanovanie sa môže prejaviť:

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním sa, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním,

b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.

Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií ( telefónu, tabletu, internetua sociálnych sietí ) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

Znaky kyberšikanovania sú :

a) sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická   prevaha,

b) agresor vystupuje často anonymne,

c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,

d) agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útoks ohľadom na anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,

e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie; umožňuje to teda distribúciu informácii viacerými užívateľmi a viacerými spôsobmi naraz,

f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,

g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,

h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,

i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,

j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,

k) zverejnené informácie, fotografie, audio a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.

4. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku:

a) proti občianskemu spolunažívaniu,

b) proti majetku.

Za priestupky je zodpovedný ten, kto dovŕšil 15 rokov v čase spáchania priestupku a neprekročil vek 18 rokov svojho veku.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin :

a) ublíženia na zdraví,

b) obmedzenia osobnej slobody,

c) lúpeže,

d) vydierania,

e) hrubého nátlaku,

f) nátlaku,

g) porušenia domovej slobody,

h) sexuálneho násilia,

i) sexuálneho zneužívania,

j) krádeže,

k) neoprávneného užívania cudzej veci,

l) poškodzovania cudzej veci,

m) nebezpečného vyhrážania sa,

n) nebezpečného prenasledovania,

o) výroby detskej pornografie,

p) rozširovania detskej pornografie,

q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,

r) ohovárania.

Trestná zodpovednosť fyzickej osoby je v Trestnom zákone stanovená vekovou hranicou 14 rokov. Za páchateľa trestného činu sa považuje žiak, ktorý trestný čin spáchal sám. Ak bol trestný čin spáchaný skupinou žiakov, ide o spolupáchateľstvo.

Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku, nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku, alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví.

Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozhodne.

5. Pedagogickí zamestnanci sledujú správanie žiakov a v prípade podozrenia na šikanovanie postupujú nasledovne:

a) zabezpečia okamžitú pomoc a ochranu obete, resp. obetí,

b) bezodkladné preveria, či ide o šikanovanie,

c) vedú individuálne pohovory so svedkami, obeťou, agresorom,

d) zorganizuje pohovor so zákonnými zástupcami obete a agresora.

6. Triedny učiteľ vykoná zápis do klasifikačného záznamu. V triede, kde sa prejavuje šikanovanie, bude zabezpečený samostatný dozor so zvýšenou pozornosťou na aktérov šikanovania. Ak nedôjde k náprave, zasadá výchovná komisia, ktorá odporučí rodičom agresora, aby vyhľadali odbornú pomoc CPPPaP, resp. umiestnili žiaka do diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória. Žiakovi bude znížená známka zo správania podľa platného Školského poriadku.

7. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené oznamuje orgánom činným v trestnom konaní ( polícia ). V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené oznamuje príslušnému okresnému úradu.

Riaditeľ školy oznamuje podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čl. 15 Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

Škola sa riadi Smernicou na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole

1. Plavecký výcvik

Všetky bezpečnostné opatrenia sú riešené v zmysle Smernice č.6/2009 – R z 22.04.2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov v ZŠ.

- plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy overený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou,

-počas dochádzania žiakov na plaváreň zabezpečuje pedagogický dozor učiteľškoly alebo zamestnanec, ktorý bol poverený riaditeľom školy,

- cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov,

- žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia.

2. Škola v prírode

- riaditeľ školy poveruje pedagogického zamestnanca vedením školy v prírode,

- v škole v prírode sa výchova mimi vyučovania zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť i na ochranu životného prostredia,

- v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.

3. Školské výlety a exkurzie

Pri ich organizovaní a frekvencii rešpektujeme vyhlášku MŠVVaŠ SR č.224/2011 Z.z. o základnej škole.

- každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený,

- plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 3 dni pred začiatkom akcie,

- na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie,

- pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu, sú povinní vopred poučiť žiakov o celom programe, organizačných opatreniach a primeranej výstroji. Poučenie musí byť vykonané preukázateľným spôsobom,

- žiaci musia na výlete rešpektovať pokyny dozorkonajúcej osoby.

4. Korčuliarsky výcvik

- korčuliarsky výcvik riadi vždy zamestnanec poverený riaditeľom školy, ktorý ho organizačne zabezpečuje podľa pokynov zriaďovateľa,

Tento zamestnanec:

- riadi činnosť všetkých zamestnancov a dbá o dodržiavanie časového rozpisu,

- vedie výcvik jednej skupiny žiakov,

 - vypracováva záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia,

- kontroluje za pomoci prítomného učiteľa, či žiak pri vstupe na ľadovú plochu má vhodné oblečenie, rukavice, dobre zaviazané korčule.

- KV sa uskutočňuje na zimnom štadióne alebo inej na to určenej ľadovej ploche.

Čl. 16 Výchovné opatrenie

Každé porušenie bodu Školského poriadku je priestupkom a výchovným problémom žiaka. Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi žiaka triednemu učiteľovi. Pri opakovaných priestupkoch pozýva triedny učiteľ zákonných zástupcov žiaka písomnou formou, aby sa výchovný problém vyriešil. Ak sa žiak dopúšťa priestupkov opakovane, je predvolaný spolu so zákonným zástupcom pred výchovnú komisiu školy. Ak sa žiak dopustí závažného priestupku v priebehu roka, môže mu byť udelené pokarhanie riaditeľom školy. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl za príslušné hodnotiace obdobie v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

1.POCHVALY

1.1 Pochvala triednym učiteľom:

a) za výborný prospech (podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa),

b) za vzorné správanie (podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa),

c) za reprezentáciu školy,

d) za činnosť v prospech triedy,

e) za výbornú dochádzku.

1.2 Pochvala riaditeľom školy:

a) za výborný prospech,

b) za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede,

c) za úspešnú reprezentáciu školy na obvodnej a vyššej úrovni,

d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

2.OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

Klasifikácia priestupkov sa robí podľa závažnosti priestupku:

A)  Menej závažný priestupok voči vnútornému poriadku školy:

-  nenosenie si pomôcok na vyučovanie,

-  vyrušovanie počas vyučovacej hodiny – vykrikovanie, otáčanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia...

- zosmiešňovanie spolužiakov,

- nenosenie si prezúvok,

- neprezúvanie sa v šatni,

- nerešpektovanie príkazov zamestnancov školy,

- podvádzanie,

- vulgárne vyjadrovanie v škole, v areáli školy aj mimo školy,

- nevhodné správanie sa voči autoritám,

- drobná krádež,

- ubližovanie spolužiakom v malom rozsahu,

- záškoláctvo do 6 vyučovacích hodín,

- opakované neskoré príchody na vyučovanie,

- iné priestupky podobného charakteru.

B) Závažný priestupok voči vnútornému poriadku školy:

- úmyselné ublíženie na zdraví,

- šikanovanie spolužiakov,

- úmyselné poškodzovanie, znehodnocovanie majetku školy, cudzích vecí a ich neoprávnené užívanie, prejavy vandalizmu

- krádež závažného rozsahu,

- opakované krádeže malej hodnoty,

- fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, v areáli školy a v jeho blízkosti a pri akciách organizovaných školou,

- nosenie cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok do školy a školského areálu a na akcie organizované školou,

- distribúcia cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok v škole aj mimo nej,

- za prinášanie vecí ohrozujúce zdravia žiakov a učiteľov do školy alebo na

činnosti organizované školou,

- za vydieranie, vyhrážanie sa a prenasledovanie, fyzické, psychické násilie,šikanovanie, kyberšikanovanie voči spolužiakom a všetkým zamestnancom školy,

- prepisovanie a dopisovanie známok, poznámok a oznamov v žiackej knižke,

- manipulácia s IKT technikou v triede a v škole bez súhlasu zodpovedného pedagogického  zamestnanca,

- nosenie a prípadné použitie zbraní (nôž, pištoľ, náboje, delobuch...) a zábavnej pyrotechniky v škole a v areáli školy,

- iné priestupky podobného charakteru.

Žiak nemôže byť za ten istý priestupok trestaný dva razy.

2.1 Napomenutie triednym učiteľom:

a) za 3 menej závažné priestupkov za porušenie disciplíny,

b) za 1 neospravedlnenú hodinu,

c) za opakované neplnenie si školských povinností.

2.2 Pokarhanie triednym učiteľom:

a) za 5 menej závažných priestupkov za porušenie disciplíny,

b) za 2 až 5 neospravedlnených hodín,

c) za priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, resp. vyučujúcimi.

Ak sa žiak voči Školskému poriadku uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie.

2.3 Pokarhanie riaditeľom školy:

a) za 7neospravedlnených hodín,

b) za závažné priestupky voči školskému poriadku a viacnásobne opakované

priestupky menej závažného charakteru (viac ako 12 zápisov).

2.4 Znížená známka zo správania 2. stupňa:

a) od 9 – 12 zápisov závažných priestupkov,

b) za neustále opakujúce sa menej závažné priestupky týkajúce sa porušenia

disciplíny počas školského roka,

c) za 16 až 30 neospravedlnených hodín,

d) ak sa naplnila skutková podstata priestupku alebo trestného činu, ak žiak bol

spolupáchateľom, alebo páchateľom v zmysle čl. 14, ods. 4.

2.5 Znížená známka zo správania 3. stupňa:

a) od 12 – 15 zápisov priestupkov

b ) za 31 až 59 neospravedlnených hodín,

c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2.4 (pozri

opatrenia).

2.6 Znížená známka zo správania 4. stupňa:

a) 15 a viac zápisov priestupkov

b)  za viac ako 60 neospravedlnených hodín

c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2.4 a 2.5

podľa uváženia pedagogickej rady (pozri opatrenia).

Čl. 17 Hodnotenie a klasifikácia správania

1. Kritériom na hodnotenia a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel, ktoré vyplývajú zo školského poriadku.

2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

Stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak uvedomene dodržiava ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak sa závažnejšie previní, alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania sa a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od RŠ sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania sa a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.

Čl. 18 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Všetci žiaci sú oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZ) vždy na začiatku školského roka.

V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady BOZ a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

3. V prípade úrazu alebo nevoľnosti poskytuje prvú pomoc vyučujúci, ktorý je určený ako zdravotník. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečuje škola odbornú lekársku pomoc. Následne škola informuje rodičov žiaka o úraze alebo ochorení. Každý úraz sa zapisuje do zošita úrazov. Úraz zapisuje vyučujúci, ktorý úraz zistil. Ak žiak kvôli úrazu vymešká viac ako 3 dní, spisuje sa záznam o úraze.

4. Počas vyučovania zodpovedá za bezpečnosť žiakov vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozorkonajúci učitelia.

 Na škole sú zriadené nasledujúce dozory:

- ranný (pri vchode),

- chodbový a vestibulový (cez malé a veľké prestávky),

- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich zamestnancov.

Čl. 19 Zamestnanci školy

Zamestnanci školy sa riadia zásadami etického správania, dodržujú právne normy, princípy vzdelávania podľa ŠkVP, usilujú sa o najvyššiu kvalitu svojej práce.

Čl. 20 Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov i rodičov triedy so Školským poriadkom tak, aby poučenie bolo kedykoľvek preukázateľné.

3. Podľa § 153 ods.3 školského zákona č. 245/2008 Z.z. zverejňuje riaditeľka školy tento Školský poriadok vyvesením v triedach školy, v zborovni školy a zverejnením Školského poriadku na webovej stránke školy.

4. Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný na pedagogickej rade

5. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť

 

PRÍLOHA č. 1

Postup školy pri výskyte podozrivej látky a pri podozrení na použitie omamnej látky žiakom

1. Identifikácia a ukladanie látok. Ak učiteľ zistí podozrivú látku a je podozrenie, že ide o drogu, v prítomnosti ďalšieho člena pedagogického zboru vyzve žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí a uloží túto látku do vopred určenej obálky. Na obálku napíše dátum, čas a miesto zabezpečenia látky. Obálku prelepí a opečiatkuje pečiatkou školy a odloží do školského trezoru. Okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.

Ak je zaistená podozrivá látka u žiaka, ktorý javí známky otravy, odovzdá sa látka rovnakým spôsobom privolanému lekárovi.

2. Ohrozenie zdravia žiaka. V prípade ohrozenia zdravia žiaka sa v dôsledku podozrenia na užitie ktorejkoľvek návykovej látky (drogy) postupuje v záujme ochrany žiaka nasledovne:

a) izolácia žiaka, u ktorého je podozrenie z požitia alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky, zabezpečenie stáleho dozoru nad jeho zdravotným stavom, b) zabezpečenie svedkov a spísanie Zápisnice (kto a ako zistil podozrenie, uvedú sa klinické príznaky, ktoré žiak vykazuje aj tie, ktoré vedú k podozreniu, že žiak užil drogu, triedny učiteľ opíše správanie sa žiaka za posledné dni a zákonný zástupca opíše jeho správanie sa doma,...),

c) riaditeľka školy alebo ňou poverená osoba prizve pracovníkov Policajného zboru na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky žiakom tak, ako to uvádza Zákon č. 219/1966 Z.z. § 5 ods. 2,

d) v prípade, že sa podozrenie potvrdí, sú vedúci pedagogickí zamestnanci a riaditeľ  školy povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladistvou do 18 rokov v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z.

e) porušenie Školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie v zmysle Čl. 16 Školského poriadku,

f) v prípade potreby sa odporučí zákonným zástupcom žiaka odborná starostlivosť v CPPPaP, alebo u pedopsychiatra,

g) v prípade stavu opitosti alebo zjavného požitia drogy, keď je žiak ohrozený na živote, alebo ohrozuje svoje okolie, alebo narúša školské vyučovanie závažným spôsobom, privoláva sa rýchla zdravotnícka pomoc, resp. polícia a bezodkladne aj zákonný zástupca žiaka,

h) v prípade, že sa zákonný zástupca na vyzvanie bezodkladne nedostaví do školy po dieťa, škola prehodnotí zdravotný stav žiaka a je v kompetencii školy privolať rýchlu zdravotnú pomoc. Zákonný zástupca je najrýchlejším možným spôsobom informovaný o postupe školy a následne vyhotoví zápisnicu o priebehu celého prípadu, ktorá bude zákonnému zástupcovi doručená. Škola kontaktuje ÚPSVaR, oddelenie sociálnej a krízovej intervencie.

3. Oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve a zákonných zástupcov.

Žiaci sú všeobecnou formou oboznámení s prípadom a sú upozornení na závažnosť  držania, prechovávania a užívania návykovej látky v škole, ale aj mimo školy.

Trieda, v ktorej sa problém objavil, sa bude monitorovať, budú v nej pracovať odborníci primárnej aj sekundárnej prevencie.

Prebehne triedne stretnutie rodičov, aby boli oboznámení s príznakmi požitia návykových látok dieťaťom, vyjadrí sa stanovisko školy k prípadu, ďalší postup práce s rizikovou triedou v preventívnej oblasti, rodičia sú prizvaní, aby spolupracovali pri výskyte sociálno-patologického správania, sú oboznámení s náplňou práce a konzultačnými hodinami sociálneho pedagóga – koordinátora

protidrogovej prevencie. Sú informovaní, že dieťa pod vplyvom návykovej látky v škole porušuje Školský poriadok, konkrétne Čl. 13, bod 1.

4. Žiak, ktorý preukázateľne zneužíval omamnú látku v areáli školy, čím porušil Školský poriadok, bude disciplinárne potrestaný podľa Čl. 16 Školského poriadku.

Triedny učiteľ pozve rodiča žiaka na pohovor čo najrýchlejšou cestou, aby bol skutok prerokovaný so školou. Rodičia sú následne oboznámení so skutočnosťami prípadu, uvedie sa, čím došlo k porušeniu Školského poriadku, prednesie sa návrh výchovného opatrenia, ktorý schválila a odporučila pedagogická rada. Škola odporučí rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka odbornú pomoc psychológa a pedopsychiatra. Škola vyhotovuje zápis z rokovaní a ponúkne rodičom pomoc vo forme monitorovania, pravidelných stretnutí rodič – triedny učiteľ, sociálneho pedagóga – Koordinátora protidrogovej prevencie.

V prípade podozrenia, že žiak zneužíva návykové látky.

Sociálny pedagóg (výchovný poradca, triedny učiteľ, poverený pracovník, výchovný poradca, podľa svojich odborných možností a komunikatívnych sociálnych zručností, koordinátor protidrogovej prevencie) vykoná diskrétne vyšetrovanie a pohovor so žiakom. Odporučí mu rozhovor s odborníkom (napr. Centrum pedagogickopsychologického poradenstva, odporúčania na odborníkov zo zdravotníckeho zariadenia). Ak žiak prejavuje nedôveru voči pracovníkovi školy, vtedy je vhodná súčinnosť odborníkov z CPPPaP, sociálnych kurátorov.

Sociálny pedagóg alebo iný pracovník kontaktuje zákonných zástupcov. V prípade negatívnej reakcie rodičov na oznámenie skutočnosti a v prípade, že rodičia nezariadia pre žiaka ďalšiu starostlivosť, informujú ÚPSVaR, oddelenie sociálnej a krízovej intervencie (nebezpečenstvo akútneho ohrozenia zdravia po požití drogy, t.j predávkovania sa a trvalého zdravotného poškodenia vrátane vzniku návyku hraničiaceho s bezprostredným ohrozením života).

V akútnom prípade (po dokázanom zistení zneužívania návykových látok v škole, alebo v prípade, že žiak je dokázateľne ovplyvnený drogou či alkoholom) riaditeľka školy alebo poverený pracovník školy informujú rodiča v čase vyučovania, prípadne zákonného zástupcu a zároveň kontaktujú zdravotnícke zariadenie. Informujú ÚPSVaR – oddelenie sociálnoprávnej ochrany a kurately detí

PRÍLOHA č. 2

Prevádzkový poriadok učebne PC a bezpečnostné pravidlá pri práci s počítačmi

Žiak má právo:

1. vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn,

2. využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným len so súhlasom vyučujúceho,

3. používať PC len v sprievode vyučujúceho počas akýchkoľvek vyučovacích hodín, ale aj v čase mimo vyučovania.

Žiak je povinný:

1. vchádzať do učebne v prezuvkách,

2. vstupovať do učebne len s pomôckami podľa pokynov pedagóga,

3. skontrolovať svoje pracovisko vždy pred začatím práce, každú poruchu a chybu hlási vyučujúcemu,

4. správať sa šetrne k zariadeniu v učebni,

5. používať na názvy vlastných priečinkov a súborov svoje priezvisko a meno, vlastné súbory ukladať do svojho priečinku na to určeného,

6. dbať na to, aby v priečinku boli uložené len potrebné súbory na výuku.  Nepotrebný obsah pravidelne mazať. Po skončení vlastnej práce dáva pracovisko do pôvodného stavu,

7. dodržiavať prevádzkový poriadok učebne a pravidlá bezpečnosti pri práci s PC,

9. správať sa kľudne a ticho, aby nevyrušoval ostatných pracujúcich žiakov.

Žiakom je zakázané:

1. používať v učebni vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3, externédisky), pokiaľ to vyučujúci neurčí inak,

2. meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku mimo vlastného adresára,

3. svojvoľne rušiť a vytvárať nové priečinky na pevnom disku,

4. inštalovať akýkoľvek softvér bez súhlasu pedagóga,

5. meniť nastavenia ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy,

6. používať chat a hrať hry počas vyučovacej hodiny,

7. prenášať cez sieť nevhodné súbory,

8. jesť a piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón počas hodiny,

9. dotýkať sa poškodených vodičov a nechránených častí počítača,

Správca učebne PC si vyhradzuje právo:

1. zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku,

2. meniť a dopĺňať tento poriadok v priebehu školského roka,

PRÍLOHA č. 3

Prevádzkový poriadok pri vykonávaní povinnej a dobrovoľnej Telesnej a športovej prípravy (TSV)

 Na ihriskách ZŠ

1. Vstup na ihriská je dovolený buď pod dozorom vyučujúcich,

alebo s ich súhlasom.

2. Cez prestávky je vstup na multifunkčné ihrisko zakázaný.

3. Na hodinách TSV, ale aj pri inej športovej činnosti mimo vyučovania (napr. záujmový útvar), musia mať žiaci cvičebný úbor.

4. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy majú byť stiahnuté gumkou. V prípade, že žiak nemá v poriadku športový úbor, musí byť vykázaný z hľadiska jeho bezpečnosti a bezpečnosti jeho spolužiakov zo športovej činnosti či vyučovacej hodiny TSV na dobu, kým si úbor nedá do predpísaného poriadku.

5. Žiaci sa správajú disciplinovane v šatniach, na chodbe, v telocvičniach i na ihriskách. Nie sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocviční, športovísk. Počas prestávok je zakázané behať po chodbe, naháňať sa a strkať do spolužiakov. Okrem toho majú chlapci zakázaný vstup do dievčenskej šatne a naopak.

6. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach  sú povinní dodržiavať rady, pokyny a upozornenia vyučujúcich.

7. Pred každou činnosťou sú žiaci povinný dostatočne sa rozcvičiť buď pod vedením vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov.

8. Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače osvetlenia.

9. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje  lezenie na zavesené rebríky, skoky na žinenky bez pokynov, pomoci a záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje

lezenie po basketbalových konštrukciách a vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na futbalové bránky.

10. V prípade, že vyučujúci sa venuje inej organizačnej a riadiacej činnosti, žiaci sú povinní podľa pokynov dávať spolužiakom záchranu a pomoc pri cvičení.

11. Žiaci na vyučovacích hodinách TSV nesmú jesť a piť, túto činnosť vykonávajú počas prestávok mimo športovísk. Odpadky sa hádžu do odpadkových košov.

12. Na vyučovacích hodinách je prísne zakázané žuť žuvačky.

13. Po skončení športovej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny.

14. Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom oznámiť vyučujúcemu. Obdobne oznámi aj svoj návrat.

15. Každý úraz, ktorý vyučujúci nepostrehol, sú žiaci povinní ihneď hlásiť vyučujúcim.

16. Pri úraze sú povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc.

17. Postup pri školských úrazoch je uvedený v pokyne RŠ – Postup pri školských úrazoch na ZŠ.

18. Na ihriskách, v šatniach a chodbe je prísne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

19. Pri podozrení, že žiak pred športovaním požil alkohol, alebo inú psychotropnú látku je vyučujúci povinný postupovať podľa Čl. 13.

20. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny peniaze, hodinky a iné cennosti svojmu vyučujúcemu telesnej výchovy, ktorý ich uschová a vydá žiakom cez prestávku.

21. Žiaci nesmú sami bez dovolenia vstupovať do skladu, svojvoľne si brať lopty a iné učebné a športové pomôcky.

22. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu alebo úraz niektorej časti tela, donesú o tomto lekárske potvrdenie. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich telesnému stavu.

23. Pri riadení telovýchovného procesu (vo všetkých formách) sa učiteľ nevzďaľuje z objektu, priestoru cvičenia, v ktorom sa telovýchovný proces vykonáva (telocvičňa, ihriská apod.). Ak ho z nevyhnutnej príčiny musí opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou, alebo aspoň prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov.

PRÍLOHA č. 4

Prevádzkový poriadok školskej knižnice

1. Každý používateľ ŠK je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi správcu knižnice.

2. Používateľ si môže vypožičať najviac 2 knihy naraz.

Výpožičná lehota je 14 dní . Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.

3. Používateľ je povinný vrátiť knihu v takom stave, v akom ju prevzal. V prípade straty alebo poškodenia je žiak povinný nahradiť poškodenie alebo stratu do vopred stanovenej lehoty.

4. Spôsob náhrady je nasledovný :

a) dodanie výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,

b) nahradenie inou knihou v rovnakej sume podľa rozhodnutia knižnice.

6. Každý používateľ je povinný zachovávať v knižnici ticho, poriadok a čistotu.

V priestoroch knižnice je zakázané jesť a konzumovať nápoje pri  vypožičiavaní kníh.

7. Každá kniha, ktorá sa nachádza v ŠK, musí mať evidenčné číslo.

8. Nové knihy sa zaevidujú v súlade s jej registrom.

9. Správca ŠK je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok.

10. Správca ŠK podáva návrhy na vyradenie kníh, ale aj návrhy na doplnenie knižničného fondu o nové tituly.

11. Správca ŠK je povinný viesť evidenciu v inventárnej knihe.

12. Dbá o to, aby knihy boli uložené prehľadne a bezpečne.

13. Na konci kalendárneho roka vykonáva pravidelne fyzickú inventarizáciu a podáva riaditeľke školy pravidelnú štatistiku o ŠK (počet kníh, počet členov, počet výpožičiek počas roka atď. ).

PRÍLOHA č.5

Prevádzkový poriadok  kuchynky

Cvičná kuchyňa (ďalej len „kuchynka“) je zariadenie určené na praktické vyučovanie zamerané na všetky činnosti súvisiace s varením, samotné varenie, stolovanie.

Varenie prevádzkujú žiaci, dohľad nad nimi vykonáva vyučujúci učiteľ.

I. Vstup do kuchynky

1. Pred vstupom do cvičnej kuchyne čakajú žiaci vyučujúceho učiteľa (ďalej len „učiteľ“) v určenej triede prezlečení do pracovného odevu a s vhodne upravenými vlasmi.

2. Do cvičnej kuchyne odchádzajú žiaci disciplinovane, výhradne v sprievode učiteľa.

3. Otváranie a zatváranie cvičnej kuchyne vykonáva výhradne učiteľ.

II. Povinnosti žiakov

Žiaci sú povinní:

1. riadiť sa príkazmi učiteľa pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke (vrátane riadenia sa postupmi prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok podľa pokynov učiteľa).

2. dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri každej vykonávanej činnosti.

3. zachovávať pracovnú a osobnú hygienu pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke.

4. dodržiavať zásady slušného stolovania riadené vyučujúcim (pri stolovaní používať prinesené obrusy, podložky pod taniere a obrúsky, ku konkrétnemu jedlu použiť adekvátne príbory, taniere, šálky a poháre...)

5. zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou šetrne, bezpečne a výhradne pod vedením učiteľa. Každý žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia.

6. priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania všetky potrebné suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber je založený na pokynoch vyučujúceho.

7. umyť riad a kuchynské náradie po skončení práce. Riad potom odloží na pôvodné miesto.

10. Na odpadky používať určenú nádobu.

III. Povinnosti učiteľa

Učiteľ je povinný:

1. koordinovať vstup, pohyby a odchod žiakov z kuchynky.

2. vopred určiť suroviny a materiály potrebné pre prípravu konkrétneho pokrmu

3. kontrolovať a riadiť činnosti žiakov vykonávané v kuchynke

4. kontrolovať a korigovať dodržiavanie povinností žiakov opísané v bode II. tohto poriadku.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola ČIČAVA
    Čičava 34
  • 0910900627

Fotogaléria