Navigácia

O škole

         Základná škola sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Vranov nad Topľou, región Horný Zemplín, v obci Čičava, ktorá má približne 1300 obyvateľov. Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1270. Obec patrila pod panstvo hradu Čičava, neskôr pod Vranovské panstvo. Podľa záznamov v školskej kronike vznikla čičavská gréckokatolícka ľudová škola v roku 1856. Toho roku naša škola oslavuje 167 výročie.

        ZŠ Čičava má 5 tried, 1. - 4. ročník. Na škole pôsobí 9 pedagogických zamestnanov. Z toho sú 3 pedagogickí asistenti, ktorých pracovnou náplňou je pomáhanie učiteľom pri ich práci so žiakmi. Tiež komunikujú s rodičmi. "Pedagogický asistent je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom". Nepedagogickí zamestnanci sú pani hospodárka školy, pán školník a pani upratovačka. Sú taktiež súčasťou života našej školy. 

      V budove školy sa nachádza jedna odborná učebňa výpočtovej techniky, ktorá sa využíva predovšetkým na výučbu informatickej výchovy a novozriadená školská knižnica, ktorá slúži vyučujúcim, ktorí ju navštevujú spolu so žiakmi v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, tvorivého čítania a aktivít v rámci čitateľskej gramotnosti. Školská knižnica obsahuje dostupnú literatúru, ktorá rozvíja záujem žiakov o knihu. 
 
      V areáli ZŠ sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré vyučujúci využívajú na hodinách telesnej výchovy, ale aj v rámci záujmovej (krúžkovej) činnosti. Na hodinách telesnej výchovy sa využíva školský dvor, okolité prostredie, ktoré ponúka výnimočné možnosti na rozvoj telesnej kultúry žiakov. Pomôcky telesnej výchovy sú uskladnené v plechových garážach na školskom dvore. Pribudli aj vyvýšené záhony, ktoré sa využívajú počas hodín, rovnako slúžia i k rozvoju environmentálneho cítenia.

         Naša ZŠ je plne vybavená multimediálnou – interaktívnou technikou, neustále sa obnovuje a dopĺňa vybavenie modernými učebnými pomôckami. Zariadenie školy sa neustále vylepšuje novým školským nábytkom. Vyučujúci, asistenti učiteľov i nepedagogický zamestnanci sa podieľajú na skrášľovaní okolia i vnútorných priestorov školy. Podporujú a rozvíjajú u žiakov estetické cítenie a pozitívny vzťah k škole.

      Školu navštevuje 87 žiakov. Všetci žiaci pochádzajú zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Väčšina rodín týchto žiakov je v hmotnej núdzi. Všetci žiaci pochádzajú z marginalizovaného prostredia, kde komunikujú prevažne v rómskom jazyku. Preto aj v tomto školskom roku je všetkým žiakom poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného vylúčením, pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a štátna dotácia na školské pomôcky na celý školský rok.

      Po ukončení primárneho vzdelávania majú naši žiaci možnosť pokračovať vo vzdelávaní na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou a tiež na ostatných školách vo Vranove nad Topľou.

       V školskom roku 2021/2022 sa naša ZŠ Čičava prihlásila na vzdelávaciu aktivitu, ktorú organizoval štátny pedagogický ústav v Bratislave s názvom Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých" v rámci preddefinovaného projektu s názvom "Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov" v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR. Úlohou školského tímu /3 členovia/ bolo naplánovať a realizovať aktivity zamerané na problematiku inkluzívnych postupov a politík v školskom prostredí s cieľom podpory demokratického a inkluzívneho prostredia pre všetkých žiakov.

        Od 29. novembra 2021 v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili a spolupracovali s potravinovou bankou a obchodným domom TESCO. Každý pondelok naša ZŠ zabezpečila zdravú desiatu pre našich žiakov, ktorú rozdávajú naši dobrovoľníci. A zároveň v ten deň sme distribuovali určité množstvo potravín pre občanov a rodiny v hmotnej núdzi. Okrem dobrovoľníkov od decembra 2021 vznikla aj naša Rodičovská rada, ktorá úzko spolupracuje s našou ZŠ. Členky RR nám pomáhajú, zapájajú sa do školských akcií, ktoré prebiehajú počas školského roka.

         V tomto školskom roku 2023/2024 naša spolupráca pokračuje. Od septembra 2023 zabezpečujeme každý pondelok našim žiakom zdravú desiatu a distribuujeme určité množstvo potravín rodinám v hmotnej núdzi.

          V spolupráci s obchodným domom TESCO sme sa zapojili aj do ďalšieho projektu s názvom "Záchranári jedla", kde sa budeme snažiť využívať všetky potraviny, ktoré premeníme na zdravé jedlo. Začiatok projektu začal od februára 2023. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola ČIČAVA
    Čičava 34
  • 0910900627

Fotogaléria